Typy mateřských škol a jak vybrat školku?

Mateřská škola znamená předškolní zařízení pro děti od 3 do 7 let. V mnoha jiných zemích se nazývá „kindergarten“ (z němčiny – „zahrada pro děti“) a označuje první stupeň vzdělání pro děti ve třídě. Název se někdy neoficiálně, hovorově nahrazuje pojmem mateřská školka nebo jen školka, případně mateřinka.

Typy školek dle zřizovatele:

  • Veřejné mateřské školy

Mateřské školy veřejné jsou zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí (veřejné) – vztahuje se na ně školský zákon a s ním související předpisy, přičemž základním rysem je zápis školy do školského rejstříku a s ním související nárok na finanční prostředky.

  • Soukromé mateřské školy rejstříkové

Mateřské školy soukromé rejstříkové jsou zřízené církevními právnickými osobami či jinými právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona – vztahuje se na ně školský zákon a s ním související předpisy, přičemž základním rysem je zápis do rejstříku školských právnických osob a s ním související nárok na finanční prostředky.

  • Soukromé dětské kluby

Soukromé dětské kluby, které nejsou zapsány v rejstříku ministerstva školství jsou soukromá zařízení provozovaná v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která neposkytují rekreačně-vzdělávací činnosti realizované v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízení zařazených do sítě škol. Tyto instituce se řídí při své činnosti pouze obecně platnými právními předpisy. Jde o volnou živnost.

  • Dětské skupiny

Jde o flexibilní formu péče o dítě, což je výhoda obzvláště z pohledu rodičů, kteří svého potomka budou moci do dětské skupiny umísťovat jak denně, tak pouze na konkrétní dny v týdnu. Zřízení dětské skupiny není tak finančně nákladné a hygienicky náročné jako zřízení klasické mateřské školky.

Typy mateřských školek dle vzdělávacího programu

  • Lesní mateřské školky

Jsou podmnožinou soukromých školek. Jsou považovány za typ alternativního předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Nejvýraznějším znakem lesní mateřské školky je to, že výuka probíhá ve většině programů venku za každého počasí. Lesní mateřské školy jsou založeny na mottu „s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů”. Je zde kladen důraz na rozvoj dovedností dětí vlastními silami v přímém kontaktu s přírodou, jsou podporovány při hraní, zkoumání a učení se v lese. To je umožněno díky malému počtu dětí ve třídě (obvykle 15 dětí) a dvěma doprovázejícími dospělými osobami.

  • Montessori mateřské školky

Mateřská školka se přizpůsobuje potřebám dítěte. Školky pracují podle zásady „Pomoz mi, až to dokážu sám.” Základním principem Montessori je, že si dítě může samo zvolit činnost, které se bude věnovat při splnění pravidla, že tím nesmí rušit ostatní. Učitelé respektují fakt, že každé dítě je na určitou aktivitu naladěno v jinou dobu a tak si může dítě samo zvolit, zda bude pracovat samo, ve dvojici nebo ve skupině. Děti jsou vedeny k sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním. Děti bývají ve třídě věkově namíchány.

  • Daltonské mateřské školky

Mateřská školka s podobnými zásadami výuky jako program Montessori. Důraz je kladen na to, aby děti vycházely sami se sebou a s ostatními při zachování vlastní osobnosti, na který je kladen velký důraz. Děti jsou vedené ke slušnosti, zodpovědnosti za své činy a ke vztahu k přírodě.

  • Waldorfské mateřské školky

Děti poznávají svět kolem sebe pozorováním a napodobováním. Vychází se z toho, že člověk je chápán ve své celistvosti jako bytost tělesná, duševní a duchovní. Důraz je zejména kladen na morální a citový vývoj dítěte. Děti si osvojí práce, které jsou v domácnosti přirozené jako například vaření, praní, uklízení, prostírání atd. Waldorfský přístup klade důraz na rytmus. Rytmus obsahují hry, zpěv, říkadla a pohyby a do jisté míry ho najdete také ve skladbě režimu dne a týdne. Děti často pracují s přírodními materiály. Velký význam se klade na vnímání přírody.

  • Jazykové mateřské školky

Mateřské školky, kde si vaše dítě již v předškolním věku může osvojit některý s cizích jazyků. Učitelé mluví na děti zpravidla pouze v cizím jazyce. Tyto školky bývají většinou dražší.

Tak co říkáte maminky, znaly jste všechny typy školek a jakou preferujete vy? Pomohli jsme vám s výběrem, jakou školku vybrat?

zdroj a více info na www.nejskolky.cz

Související články